ZABEZPIECZ  PRZED  POŻAREM 
SWOJĄ INWESTYCJĘ
SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
SWOJĄ FIRMĘ

Definicją Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP) jest wykrywanie zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących.

Sterowanie zapewnia sprawną ewakuację i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia. System sygnalizacji wykonuje także funkcje informacyjne i monitorujące. Wykonywane są one przez odpowiednie moduły funkcyjne i centralę sterującą.

W trakcie działania systemu sygnalizacji pożaru minimalizuje się straty materialne i w ludziach w czasie zagrożenia jakim jest pożar. Systemy tego typu mają zastosowanie głównie w obiektach publicznych i komercyjnych, wszędzie tam gdzie występuje duże natężenie zasobów ludzkich lub materialnych. 

Fachowe zaprojektowanie, wybór systemu, rzetelne wykonanie instalacji są niezbędne dla zapewnienia zgodności formalnej i technicznej z obowiązującymi przepisami. Co ważniejsze przyczynią się do uzyskania optymalnego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności systemu.

System sygnalizacji Pożaru – podstawy prawne i wytyczne projektowania, instalacji i eksploatacji systemów stanowią:

System sygnalizacji Pożaru – podstawy prawne i wytyczne projektowania, instalacji i eksploatacji systemów stanowią:

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
• Norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Obiekty w których wymagany jest system sygnalizacji pożaru SSP, SAP.  – Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosowanie SSP, jest obowiązkowe dla następujących budynków. Dla ułatwienia nawigacji umownie podzielono obiekty na prywatne i publiczne.

Obiekty prywatne:
• Handlowe i wystawowe:
o o jednej kondygnacji przy powierzchni strefy pożarowej ponad 5000m²
o wielokondygnacyjne przy powierzchni strefy pożarowej ponad 2500m²
• Kina (ponad 600 miejsc)
• Budynki, gdzie znajduje się pond 300 miejsc do celów gastronomicznych
• Zakłady pracy zatrudniające więcej niż 100 niepełnosprawnych
• (Hotele) Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
• Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
• Centrale telefoniczne (przy pojemności powyżej 10 000 numerów) oraz centrale telefoniczne tranzytowe (przy pojemności 5000 – 10000 numerów) o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
• Podziemne garaże (mające strefę pożarową ponad 1500m²) lub mające więcej niż jedną kondygnację podziemną
• Banki, gdzie strefa pożarowa (zawierająca salę operacyjną) przekracza 500 m²


Obiekty publiczne:
• Teatry (mające ponad 300 miejsc)
• Sale sportowe i widowiskowe (ponad 1500 miejsc)
• Szpitale (z wyłączeniem psychiatrycznych) i sanatoria (mające ponad 200 łóżek)
• Szpitale psychiatryczne (mające ponad 100 łóżek)
• Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji niepełnosprawnych (mające ponad 100 łóżek)
• Budynki użyteczności publicznej (wysokie lub wysokościowe)
• Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
• Archiwa określone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
• Muzea i zabytki budowlane (określa Generalny Konserwator Zabytków z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej)
• Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
• Urzędy obsługujące organy administracji rządowej
• Stacje podziemnej kolei oraz metra
• Porty i dworce przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie
• Biblioteki, gdzie zbiory stanowią narodowy zasób biblioteczny

System Sygnalizacji Pożaru - przegląd i konserwacja

Dzięki konserwacji systemu sygnalizacji pożaru masz pewność o jego sprawności. Przeglądy są wymagane w świetle przepisów (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719) Nakłada to na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu obowiązek dokonywania regularnych przeglądów. Punkt 2 § 3 rozporządzenia mówi iż urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym, konserwacjom i posiadać dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcje producentów zgodnie z polskimi normami. 

Przegląd oraz konserwacja systemu przeciwpożarowego i sprzętu gaśniczego powinna być dokonywana co najmniej raz w roku lub częściej.  Jeśli wymaga tego producent urządzenia liczba kontroli może być wyższa, a ostateczna decyzja o częstotliwości konserwacji zależy od typu systemu i stabilności jego pracy. Jakiego poziomu bezpieczeństwa wymaga wartości chronionego mienia i zasobów ludzkich. Częstsze przeglądy zaleca się w do obiektów niedawno oddanych do eksploatacji, przy rozległych, wieloelementowych instalacjach, dużym zagęszczeniu ludzi i mienia, niestabilnych systemach, częstych rozbudowach i modyfikacjach, trudnych warunkach pracy (kurz, pył, bud, wilgoć).

W przypadku rozbudowanych instalacji łączących 200 i więcej elementów zaleca się przeprowadzenie kontroli etapami, kilka razy w roku. Tak, aby w ciągu całego roku sprawdzić wszystkie elementy. Okresowa kontrola jest istotna nie tylko ze względów formalnych ale i użytkowych. Pozwala zminimalizować liczbę fałszywych alarmów, zachować sprawność systemu przez długi czas a przede wszystkim zapewnia niezawodność w wykrywaniu zagrożenia.

Czynności wchodzące w skład konserwacji i przeglądu systemu obejmują:

• Sprawdzenie stanu technicznego centrali i poprawności działania jej funkcji
• Testy pracy centrali SSP w stanie dozoru, pożaru, uszkodzenia
• Test zadziałania urządzeń linii dozorowych (czujników poprzez zadymianie,
przycisków ROP) oraz reakcji centrali na sygnały pochodzące od tych elementów
• Przegląd pamięci zdarzeń
• Kontrola współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa i powiadamiania
• Przegląd poprawności punktów adresowych w pamięci centrali
• Drobne naprawy możliwe do wykonania podczas przeglądu (także czyszczenie elementów, zmiana konfiguracji)
• Sprawdzenie funkcji wyjściowych centrali: linii sygnalizacyjnych, sterowań pożarowych, transmisji alarmu
• Sprawdzenie poprawnych warunków zasilania systemu z sieci energetycznej oraz
rezerwowego źródła zasilania (akumulatorów)

Montaż i
konserwacja

System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), system detekcji gazów i oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy i konserwacje

Przegród pożarowych (drzwi, bramy, klapy) Systemów pożarowych (SSP, DSO,) Oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Pomiary i ocena działania

Zrozumiałości mowy dla systemów DSO i rozgłoszeniowych, poziom ciśnienia akustycznego, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

Jeśli planujesz instalację DSO w swoim budynku lub jeśli chcesz naprawić - przebudować lub dokonać przeglądu istniejącego systemu - to skontaktuj się z nami! Firma Inter Logic posiada niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania tego typu usług.