oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Sprawna ewakuacja w trakcie zagrożenia to priorytet każdego obiektu o dużym przepływie ludzi. Nierzadko prawidłowe oznaczenie drzwi i korytarzy ratuje ludzkie życie! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oświetlenie ewakuacyjne jest elementem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Należy je stosować w budynkach, w których zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować jakiekolwiek zagrożenie życia lub zdrowia ludzi (§ 181 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Oświetlenie ewakuacyjne jest elementem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Należy je stosować w budynkach, w których zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować jakiekolwiek zagrożenie życia lub zdrowia ludzi (§ 181 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Bezwzględnie należy je stosować we wszystkich pomieszczeniach kin, teatrów, innych obiektów widowiskowych, audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych i sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, pomieszczeń wystawowych w muzeach, w garażach o powierzchni netto ponad 1000 m2, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, i w pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

Ponadto oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na:

  • Wszystkich oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym drogach służących do ewakuacji z wymienionych pomieszczeń,
  • drogach ewakuacyjnych w budynkach, w których mogą przebywać osoby o ograniczonej zdolności poruszania się oraz wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej wysokich, wysokościowych i zamieszkania zbiorowego.
  • Wszystkie elementy oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Prawidłowo wykonana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie podłogi powinna zapewniać natężenie w wysokości nie mniejszej niż:

 • -1 lx (luks) na środku drogi i 0,5 lx poza nim, na drogach i ciągach ewakuacyjnych,
 • – 0,5 lx w pomieszczeniach,
 • – 15 lx w strefach wysokiego ryzyka, to jest w pomieszczeniach, w których są przechowywane substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia, substancje trujące, radioaktywne lub nieizolowane elementy instalacji elektrycznej, oraz na drogach ewakuacyjnych, na których może nastąpić przypadkowy kontakt z takimi substancjami lub elementami.

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Z tego względu oprawy oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane z niezależnego źródła zasilania.

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania.

Z powodu obniżenia sprawności źródeł światła w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynników zewnętrznych zaleca się, aby natężenie oświetlenia awaryjnego projektować na poziomie nie mniejszym niż 1,25 natężenia oświetlenia zalecanego w normach. Do obliczeń natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy przyjmować jedynie bezpośrednie oświetlenie powierzchni bez światła odbitego od podłóg, ścian i sufitów.

Aby umożliwić kontynuację normalnych czynności w sposób podstawowy, niezmieniony, projektuje się oświetlenie zapasowe.

Jeżeli oświetlenie zapasowe jest stosowane jako awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, to instalacja powinna spełniać wymagania według niniejszej normy i odpowiednich norm dotyczących wyrobów i przewodów. Jeżeli przy oświetleniu zapasowym natężenie oświetlenia jest niższe niż minimalny poziom natężenia przy oświetleniu podstawowym, oświetlenie to należy wykorzystać tylko do przerwania czynności lub ich zakończenia.

System sygnalizacji Pożaru – podstawy prawne i wytyczne projektowania, instalacji i eksploatacji systemów stanowią:

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
• Norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Obiekty w których wymagany jest system sygnalizacji pożaru SSP, SAP.  – Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosowanie SSP, jest obowiązkowe dla następujących budynków. Dla ułatwienia nawigacji umownie podzielono obiekty na prywatne i publiczne.

Oświetlenie awaryjne – jakie są rodzaje i cele?

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest to oświetlenie, którego ogólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjścia/ucieczki z miejsca pobytu, a także w sytuacji braku lub zaniku normalnego zasilania. Składa się ono z trzech następujących rodzajów oświetlenia:

  • Oświetlenia drogi ewakuacyjnej – zapewnienie bezpieczeństwa w czasie opuszczania miejsc pobytu osób, poprzez stworzenie warunków widzenia. Ma to umożliwić identyfikację i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe odnalezienie i użycie sprzętu pożarowego, a także sprzętu bezpieczeństwa.
  • Oświetlenia strefy otwartej, tj. zapobiegającego panice – jego celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i zapewnienie bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych, przez dostarczenie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana; dobrze również, aby przeszkody, występujące na wysokości do 2 m (mierzonej od podłogi) były również oświetlone.
 •  
 • Oświetlenia strefy wysokiego ryzyka – którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie zakończenia działań w taki sposób, aby osoby przebywające w tej strefie nie doznały krzywdy.
Awaryjne oświetlenie zapasowe stosuje się w pomieszczeniach, albo przy urządzeniach, maszynach, procesach produkcyjnych, wtedy gdy po zaniku oświetlenia podstawowego może wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, albo jeżeli istnieje konieczność kontynuacji czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. Czas działania tego oświetlenia, a także jego parametry będą wynikały z warunków wykonywanych czynności i występujących zagrożeń w miejscu pracy.

Promujemy najnowsze rozwiązania techniczne i na nich staramy się budować każdy system. W ofercie posiadamy również system DSO który świetnie uzupełni komunikatami głosowymi drogę ucieczki z miejsc zagrożonych.