Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

To inwestycja chroniąca obiekty lub urządzenia przed porażeniami wynikłymi z wyładowań powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego. Najczęściej stosowana  w budownictwie mieszkalnym lub jako zabezpieczenie innych obiektów lub instalacji. Ochrona odgromowa to ogół rozwiązań i produktów mających na celu ochronę przed bezpośrednimi i pośrednimi skutkami działania piorunów na zabezpieczony obiekt.

 Instalacje piorunochronne składają się z:

 • zwodów bezpośrednio przyjmujących wyładowania atmosferyczne
 • przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi
 • przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem
 • Zacisków probierczych – stanowi rozłączane połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego i przewodu uziemiającego w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej instalacji odgromowej.
 • uziomu, odprowadzającego ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie

Do środków ochrony odgromowej należą: odstępy izolacyjne, wyrównywanie potencjału, dodatkowe zabezpieczenia (ochronniki przepięciowe), ekranowanie. Uzupełnieniem ochrony odgromowej jest ochrona przepięciowa.

 

Pomiary elektryczne

Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Pomiary elektryczne wykonywane są aby sprawdzić czy dana instalacja elektryczna lub zainstalowane urządzenia elektryczne i elektromechaniczne są  wykonane prawidłowo i odpowiednio eksploatowane. Naszą pracę rozpoczynamy od szczegółowych oględzin całej instalacji czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia poprzez uszkodzoną izolację, niewłaściwe użytkowanie, czy urządzenia są prawidłowo podłączone i zabezpieczone. Poza tym sprawdzamy czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach oraz czy są prawidłowo przymocowane.

Zwracamy dużą uwagę na bezpieczeństwo instalacji  ponieważ urządzenia elektryczne nie mogą stwarzać żadnego zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu.

Po przeprowadzeniu oględzin przechodzimy do pomiarów.

Jednym z ważniejszych jest pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tzw. pomiar skuteczności zerowania.

Zerowanie – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej w instalacjach elektrycznych, polegający na podłączeniu części przewodzących dostępnych (np. metalowej obudowy urządzenia) z przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym PEN. W warunkach zakłóceniowych (uszkodzenie izolacji) umożliwia samoczynne odłączenie zasilania, poprzez szybkie zadziałanie zabezpieczenia elektrycznego.

Ten pomiar polega na sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające (wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa) odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia elektrycznego.

kolejnym jest pomiar rezystancji izolacji – są stałym i nieodzownym elementem prac kontrolno-pomiarowych i dzięki nim można wykryć pogarszający się stan instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji odbywa się poprzez podanie na zaciski mierzonego obiektu stałego napięcia pomiarowego i określeniu płynącego w obwodzie pomiarowym prądu.

Badanie wyłączników różnicowoprądowych – polega na sprawdzeniu zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym lub, gdy prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu.

Pomiary elektryczne wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne świadectwa wzorcowania. Pomiary potwierdzamy dokumentacją dostarczaną zleceniodawcy w wersji papierowej oraz elektronicznej. Do każdego protokołu z pomiarów dołączamy aktualne uprawnienia pracowników dokonujących pomiary.

Główne rodzaje pomiarów wykonywanych przez nasza firmę:

 • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów
 • pomiar rezystancji uziemień i gruntu
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiar natężenia oświetlenia (podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne)
 • lokalizowanie tras kablowych
Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe